ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (Smart Area)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ADMINISTRATOR

     

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT_CME2)
ปรับปรุงระบบ :: Wilailuck Tairaya e-mail : wilailuck@cme2.go.th
Mobile : 08-1796-9410 Tel : 0-5346-5555 Fax : 0-5346-5375